ΚΥΚΛΟΝΟΜΩ : Πύλη Κυκλικής Οικονομίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, στα πλαίσια του αναπτυξιακού της ρόλου και της διαρκούς προσπάθειάς της για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, επιδιώκει εμφατικά να υλοποιήσει ολοκληρωμένες δράσεις Κυκλικής Οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Στόχος των παραπάνω είναι η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η οικονομική ανάπτυξη καθώς και η δημιουργία θέσεων εργασίας, περιβαλλοντικά φιλικών, υψηλής εξειδίκευσης, με έντονο πολλαπλαστικό αποτέλεσμα. Για την επίτευξη των στόχων της θα εκπονήσει εξειδικευμένο τοπικό Σχέδιο Κυκλικής Οικονομίας και Κλιματικής αλλαγής, ειδική μελέτη χαρτογράφησης του ανθρώπινου δυναμικού που θα στηρίξει το νέο οικονομικό μοντέλο ενώ θα επιδιωχθεί η ενεργή συμμετοχή των επιχειρήσεων της Περιφέρειας σε δράσεις «επιχειρηματικής καθοδήγησης». Θα έρθουν σε επαφή με νέες επενδυτικές προοπτικές τις οποίες θα επιδιώξει να συνδράμει η Περιφέρεια με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Το Υποέργο αφορά στην ανάδειξη των θεματικών που αφορούν στην Κυκλική Οικονομία, σε τοπικό επίπεδο καθώς και οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό με βάση τις πιθανές νέες επενδύσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν. Θα εκπονηθεί χαρτογράφηση, ανάλυση, επεξεργασία στοιχείων της αγοράς εργασίας και ανάδειξη των ειδικοτήτων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων ή/και των ανέργων, των ιδιαίτερων απαιτήσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού των κλάδων που σχετίζονται με την Κυκλική Οικονομία. Θα υλοποιηθεί «επιχειρηματική καθοδήγηση» με την εκπόνηση πλάνων και την προώθηση καλών πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας στις τοπικές ΜΜΕ καθώς και στη βιομηχανία. Θα εκτελεστούν ειδικές επιτόπιες αποστολές εμπειρογνωμόνων στις βιομηχανίες. Θα εκπονηθεί Λευκή Βίβλος με προτάσεις για την προσαρμογή των διαθέσιμων και μελλοντικών χρηματοδοτικών εργαλείων στις απαιτήσεις της Κυκλικής Οικονομίας.

Για να υλοποιηθεί το έργο πρέπει να συσταθεί ειδική ομάδα εμπειρογνομόνων ειδικών που θα αναπτύξουν θεματικές όπως:

  • Πράσινη ανάπτυξη: διαχείριση ρευμάτων αποβλήτων (ΒΑ, ΑΥΜ, ΑΕ, ΑΕΕΚ), Μητρώο αποβλήτων Περιφέρειας, ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων. Διερεύνηση λύσεων διαχείρισης αποβλήτων προερχόμενων από χώρους εστίασης και επιχειρήσεων στον τουριστικό τομέα (ξενοδοχειακές μονάδες), δημιουργία Μεγα-Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας. Έμφαση στην προώθηση προϊόντων με μεγαλύτερους χρόνους παραμονής στην εφοδιαστική αλυσίδα μέσω επαναχρησιμοποίησης (οικο-καινοτομία). Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων (π.χ. food banks) - ανάκτηση ενέργειας.
  • Βιομηχανική Συμβίωση. Ανάλυση του παραγωγικού ιστού της ΠΔΕ με έμφαση στον εντοπισμό πόρων για επαναχρησιμοποίηση και υποστήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού για τη βελτιστοποίηση σχετικών συνεργειών. Αποτέλεσμα η παραμονή πολύτιμων «πόρων» στην οικονομία για σημαντικά μεγαλύτερο χρόνο και η συνολική μείωση των βιομηχανικών αποβλήτων υπό τη θεώρηση της δυνητικής χρήσης τους ως πρώτες ύλες από συμβιωτικούς κλάδους της βιομηχανίας. Η βιομηχανική συμβίωση μπορεί να δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, βέλτιση χρήση πόρων και να δώσει ώθηση στην κυκλική οικονομία της ΠΔΕ.
  • Διαχείριση υδάτων: Ενεργειακή αξιοποίηση ιλύος των ΕΕΛ, βιομηχανικές απορρίψεις, εκτίμηση κατάστασης των εγκαταστάσεων της Περιφέρειας, επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων, δίκτυα «γκρίζου νερού»  και υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών.
  • Βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα: ανάλυση τοπικών ΣΒΑΚ, super-blocks στον αστικό ιστό υποβαθμισμένων περιοχών δήμων/Περιφέρειας, περιγραφή συστημάτων vehicle-sharing, vehicle-pooling, ηλεκτροκίνηση, (περιγραφή-χωροθέτηση νέων σταθμών φόρτισης σε κτίρια της Περιφέρειας τοπικά κίνητρα, χρήση εννιαίων Πλατφορμών ελέγχου κίνησης).
  • Ενεργειακή εξοικονόμηση (δημοσίων κτιρίων, οδικών αξόνων). περιγραφή κέντρου συλλογής και διαχείρισης δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας (οδοφωτισμού-ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων κλπ.)-διαχείριση open data από την Περιφέρεια. Ενεργοποίηση συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης (ΣΕΑ), συμβάσεις με εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥ), προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων.
  • Ενίσχυση των ΑΠΕ (που αφορούν στην παραγωγή ενέργειας από απόβλητα) και προϋποθέσεις επιτάχυνσης των αντίστοιχων επενδύσεων. Προσαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ενέργειας και Κλίματος (ΕΣΕΚ) σε τοπικό επίπεδο. Περιγραφή δυνατοτήτων σύστασης ενεργειακών κοινοτήτων προς εκμετάλλευση υπολλειμάτων βιομάζας, δημιουργία «κέντρων βιομάζας», ορθή διαχείριση δασικής βιομάζας, ενεργειακή διαχείριση οργανικών αποβλήτων - περιγραφή πιθανών έργων, παραγωγή «πράσινων καυσίμων» (βιομεθάνιο)..
  • Γαλάζια οικονομία (έμφαση στην μπλε ενέργεια). Ανάλυση ενεργειακού δυναμικού Περιφέρειας- αποσαφήνιση περιοχών προς πιθανές χωροθετήσεις, αποσαφήνιση νομικών κενών, «κυκλικότητα» στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών και αλιείας, περιγραφή πιθανών εγκαταστάσεων «μπλε ενέργειας» στα λιμάνια/θάλασσες της Περιφέρειας.

Παράλληλα με τη εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία και την Κλιματική Αλλαγή θα ολοκληρωθεί η μελέτη για το ανθρώπινο δυναμικό καθότι πολλές ειδικότητες που σχετίζονται με την Κυκλική Οικονομία δεν απεικονίζονται σε σωστούς ΚΑΔ, ενώ νέες ειδικότητες που θα προκύψουν δεν έχουν ακόμα περιγραφεί και χαρτογραφηθεί. Θα εκπονηθεί ανάλυση, επεξεργασία στοιχείων της αγοράς εργασίας και ανάδειξη των ειδικοτήτων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων ή/και των ανέργων, των ιδιαίτερων απαιτήσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού των κλάδων που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία, καθώς και των αντίστοιχων προσόντων που θα απαιτηθούν από τις επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον χώρο. Θα αναδειχθούν «μονοπάτια επανεκπαίδευσης (reskilling)» ομάδων εργατικού δυναμικού στο φάσμα της επαπειλούμενης ανεργίας, λόγω φθίνοντων κλάδων συναφών με την κυκλική οικονομία.

Θα γίνει ειδική εκπαίδευση των τοπικών επιχειρήσεων στα νέα μοντέλα της Οικονομίας του μέλλοντος (όπου μέχρι το 2050 η ΕΕ θα είναι περιβαλλοντικά ουδέτερη καθώς και η παραγωγή θα έχει οδηγηθεί σε καινοτόμες κυκλικές πρακτικές). Επιτόπιες επισκέψεις εμπειρογνομόνων σε ΜΜΕ, βιομηχανίες καθώς και εξειδικευμένα πλάνα «κυκλικών στρατηγικών» ανά κλάδο θα υλοποιηθούν, ενώ το αποτέλεσμα της προσπάθειας θα δώσει κατευθύνσεις στην «Λευκή Βίβλο» που θα περιγράψει την εξειδίκευση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων ώστε να διευκολυνθούν οι σχετικές επενδύσεις είτε σε υπάρχουσες εταιρείες ή σε νεοσυσταθείσες.


ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Π4.1. Τοπικό Σχέδιο δράσης για την Κυκλική Οικονομία και την Κλιματική αλλαγή - Χαρτογράφηση αγοράς εργασίας, ανάδειξη ειδικοτήτων εργαζομένων

Π4.2. Επιχειρηματική καθοδήγηση (business mentoring) σε «Κυκλικές» στρατηγικές (ΜΜΕ και τοπική βιομηχανία)

Π4.3. Εκθέσεις πεπραγμένων από τις «βιομηχανικές συμβουλευτικές επισκέψεις (study visits)»

Π4.4. Λευκή Βίβλος – προτάσεις προσαρμογής των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων σε τοπικό επίπεδο σε σχέση με την Κυκλική Οικονομία