ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με το Υποέργο αυτό συστήνεται Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, με στόχο την διάχυση της αξίας της παραγόμενης πληροφορίας του Εθνικού Μηχανισμού Διάγνωσης, την τοπική και περιφερειακή αξιοποίηση και επέκταση της σωρευμένης τεχνογνωσίας, καθώς και την προσαρμογή αυτής στις συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας της Π.Δ.Ε.

Η δημιουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας ευθυγραμμίζεται με τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, μετουσιώνει την προβλεπόμενη συνεργασία και μεταφορά τεχνογνωσίας από το κεντρικό REBRAIN GREECE του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του ΕΙΕΑΔ  προς στην Π.Δ.Ε. όπως, προβλέπεται  στα άρθρα 1 και 4 του Συμφώνου Συνεργασίας της 31ης Ιανουαρίου 2020 μεταξύ των 2 πρωτοβουλιών και συμβάλλει καθοριστικά στην επιστημονική αποκέντρωση και επιχειρηματική αξιοποίηση των δεδομένων και των συμπερασμάτων του Εθνικού Μηχανισμού. Επιπλέον, αξιοποιεί πια στο έπακρο την δυναμική της συνεχώς επεκτεινόμενης αναλυτικής δυνατότητας του Μηχανισμού, όπως έχει αναγνωριστεί και από Διεθνείς Οργανισμούς (Παγκόσμια Τράπεζα).

Ο Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης  θα απαντά και θα αναλύει ερωτήματα που αφορούν την αγορά εργασίας και τις περιφερειακές απαιτήσεις, θα τροφοδοτεί με αναλυτικά και τεκμηριωμένα στοιχεία και  πληροφορίες για ζητήματα σημαντικής εμβέλειας σε περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο, βάσει του συνοδευτικού εγγράφου ροής εργασιών, στα εξής πεδία:

1.     DATA AND DASHBOARDS FROM NATIONAL LMDS (Labour Market Diagnosis System)

    1.     NATIONAL

        1.     EMPLOYMENT

        1.     TOTAL by

            1.     OCUPATIONS

                2.     SECTORS

                3.     AGE

                4.     GENDER

                5.     SKILLS LEVEL

            2.     SALARIED by

                1.     REGION

                2.     REGION UNIT

                3.     MUNICIPALITY

                4.     AGE

                5.     GENDER

                6.     OCCUPATION

                7.     SECTOR

                8.     TYPE

    2.     UNEMPLOYMENT

        1.     TOTAL by

            1.     PREVIOUS OCCUPATION

            2.     EDUCATIONAL LEVEL

        2.     REGISTERED by

            1.     AGE

            2.     GENDER

            3.     DURATION

            4.     EDUCATIONAL LEVEL

            5.     MARITAL STATUS

            6.     REGIONAL UNIT

            7.     MUNICIPALITY

            8.     NATIONALITY

    3.     ENTREPRENEURSHIP

        1.     REGION

        2.     REGION UNIT

        3.     MUNICIPALITY

        4.     SECTOR

        5.     LEGAL TYPE

    4.     SOCIAL ECONOMY

        1.     REGION

        2.     REGION UNIT

        3.     MUNICIPALITY

        4.     SECTOR

        5.     LEGAL TYPE

    5.     SKILLS

        1.     ESCO DATA

    6.     ANALYSIS

        1.     Descriptive Analytics: Insight into the past

        2.     Predictive Analytics: Understanding the future

        3.     Prescriptive Analytics: Advise on possible outcomes


Το ΒΙ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα στο οποίο θα στηρίζεται όλη η παραπάνω διαδικασία, εδράζεται και επεκτείνεται πάνω στα ακόλουθα:

Eισαγωγή στοιχείων από διάφορες πηγές με προτεραιότητα το ΜΔΑΑΕ - https://lmd.eiead.gr/ - καθώς και από τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας, τον ΣΕΒΠΕΔΕ, Eurostat, EΛΣΤΑΤ, ΟΑΕΔ, ΟΤΑ, Έρευνες πεδίου κλπ.

με διάφορους μηχανισμούς: Import csv/xls/xml, Web services, Web Crawling, Ερωτηματολόγιο

  • Παρουσίαση/ εξαγωγή στοιχείων από πίνακες σε μορφές csv/xls/pdf και αναζήτηση μέσω φίλτρων
  • Ανάλυση δεδομένων με χρήση καινοτόμων αλγορίθμων machine learning
  • Δημιουργία αναφορών, στατιστικών, γραφημάτων
  • Διάφορα επίπεδα πρόσβασης
  • Αποθετήριο αναφορών και μελετών.

Το  Επεκτεινόμενο  Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Περιφερειακού Μηχανσιμού Διάγνωσης της Π.Δ.Ε.  δύναται σταδιακά να συμπεριλάβει τις παρακάτω λειτουργίες:

  • Πλατφόρμα δημιουργίας Ενοποιημένης κατάρτισης & συμβουλευτικής με τη μορφή ολοκληρωμένων προγραμμάτων
  • Υπηρεσία «πιστοποίησης γνώσης ή δεξιότητας» (σε συνεργασία με τις δράσεις του Υποέργου 2)
  • Εργαλεία εύχρηστα (toolkit), που να διευκολύνουν εκπαιδευτές, συμβούλους και διαμορφωτές πολιτικής να συνθέτουν προϊόντα από δεδομένα / ευρήματα / parts: τα προϊόντα αυτά θα χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση, συμβουλευτική & αξιολόγηση
  • Διαγράμματα ροής σε ολοκληρωμένο κύκλωμα (συναφών) υπηρεσιών πριν την ένταξη στην αγορά εργασίας (επαγγελματικός προσανατολισμός) και μετά (mentoring)
  •  Σύστημα εξ αποστάσεως (blended) προγραμμάτων & δράσεων e-learning, e-mentoring, e-networking, που θα είναι το κέντρο «εξωστρέφειας»: εκεί θα προσεγγίζουν οι πολλοί χρήστες για την παροχή υπηρεσιών.